Chuyên mục: Bồ Đề Tâm

Lòng bi mẫn vô biên

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche Mỗi một trong vô lượng cuộc đời của chúng ta từ vô thuỷ, chúng ta phải có những bậc cha mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, mỗi một chúng sinh duy nhất hẳn đã từng là mẹ hay cha của ta. Khi chúng ta nghĩ tưởng tới tất cả chúng…
Đọc thêm

Bồ Đề Tâm sự viên thành của Phật pháp

Lama Thubten Yeshe Trang trải tình thương đến chúng sanh cần thiết vô cùng, không còn gì để nghi ngờ điều đó nữa. Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của bồ tát đạo, là con đường bình an, là pháp thiền dễ tu nhất. Không có bất cứ…
Đọc thêm

Thực Nghĩa Yêu Thương

 Lama Zopa Rinpoche Yêu thương chính mình không phải là điều trái với giáo lý Đại thừa. Đại thừa Phật giáo không dạy chúng ta đừng nên yêu thương chính mình. Mặt khác, xả bỏ tính vị kỷ và luôn yêu thương người khác cũng chính là cách tự thương yêu mình. Thực ra, thực hành Đại…
Đọc thêm

Con Đường Bồ tát

Chogyam Trungpa Rinpoche Có một dòng truyền thừa con đường bồ tát không gián đoạn, bắt nguồn từ đại bồ tát Quán thế âm (Avalokiteshvara), Đại thế chí (Vajrapani), và Văn thù (Manjushri). Nó không gián đoạn vì không bồ tát nào trong dòng truyền thừa này, qua nhiều thế hệ và thế kỷ, sống…
Đọc thêm