Chuyên mục: Drikung Kagyu

Ý nghĩa đích thực của Kim cương thừa

Chứng ngộ tri kiến về Kim cang thừa là điều cực kỳ khó khăn. Vì trông có vẻ mông lung nên một số người cảm thấy an toàn hơn khi tự gọi mình là những hành giả Tiểu thừa và họ cũng không quan tâm đến đường tu Kim cang thừa. Đây là một nguyện…
Đọc thêm

Trung ấm Tái sinh (sidpa bardo)

Giờ đây khi Trung Ấm Tái Sinh đang ló dạng trong con, Con sẽ nhất tâm chánh định, Nỗ lực trì giữ những kết quả của thiện nghiệp, Đóng cánh cửa đi vào thai tạng và nghĩ đến sự kháng cự [việc đầu thai vào trong luân hồi] ; Thời điểm này con cần kham…
Đọc thêm

Trung ấm Pháp tánh

Giờ đây khi Trung Ấm Pháp Tánh ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi niệm tưởng sợ hãi hay hoảng loạn, Sẽ nhận biết rằng bất cứ điều gì xuất hiện cũng là phản chiếu của chính [tâm]  mình, Và hiểu ra rằng đó là thị kiến của thân trung ấm; Giờ đây…
Đọc thêm

Trung ấm cận tử

Giờ đây khi Trung Ấm Cận Tử đang ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi bám chấp, mong mỏi và luyến ái, Nhất tâm tỉnh giác nhớ về giáo huấn, Và phóng tâm thức của mình vào trong cảnh giới tâm vô sinh; Khi rời bỏ tấm thân giả hợp gồm thịt và…
Đọc thêm

Trung ấm Thiền định

Giờ đây khi Trung Ấm Thiền Định đang ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mớ bòng bong những niệm tưởng phóng tâm và lẫn lộn, An trụ trong trạng thái bao la không bám chấp hay tán loạn, Kiên định trong hai pháp tu: quán tưởng [sinh khởi]  và viên thành, Trong thời…
Đọc thêm