Thực hành chín hạnh tôn kính Đạo sư

Kính thờ bậc Thầy có nghĩa là quý trọng Thầy như vị Phật. Theo lời dạy của Đức Phật Kim  Cương Trì hay Đức Phật Thích Ca, luận lý và kinh nghiệm bản thân với vị Thầy, những đức tính đặc biệt mà các bạn nhận thấy nơi vị Thầy, các bạn luyện tâm để xem Thầy là Phật, không có lỗi lầm và đức hạnh hoàn toàn.  Các bạn phải kính tất cả các vị Thầy đã có mối liên hệ Đạo Pháp với các bạn như kính Phật.  Mối liên hệ Đạo Pháp được hình thành khi bạn kính Thầy là bậc Minh Sư và tự xem mình là đệ tử - mặc dầu vị Thầy chỉ dạy một câu chú hay một câu kinh.  Tôn kính bậc Thầy đúng phép, tôn kính các thiện hữu tri thức đúng cách, tức là bạn đang bước trên con đường giải thoát, từ việc có được thân người cho đến khi rốt ráo thành Phật.

Các đức tính để dạy Phật Giáo Nguyên Thủy là Tam Học - Giới, Định và Huệ.  Để dạy pháp Đại Thừa, vị Thầy cần có mười đức tính được nêu rõ trong Kinh Di Lặc.

Bản văn “Thực hành Chín Thái Độ Tôn Kính vị Minh Sư” được Ngài Shabkar Tsogdrug Rangdrol viết.  Ngài Shabkar Tsogdrug Rangdrol là vị Lạt Ma thuộc hệ phái của Ngài Lạt Ma Tsong Khapa.  Ngài Lama Zopa Rinpoche dịch bản văn của Ngài Shabkar.

“Con nguyện Thầy cho phép con được cung kính phụng sự Thầy cho đến tất cả những đời sau.  Khi biết rằng nguồn gốc của hạnh phúc và đức hạnh là phụng sự vị Thầy đúng phép, con nguyện cung kính phụng sự Thầy, và cho dầu phải lìa bỏ thân mạng, con cũng không rời bỏ Thầy.  Khi nghĩ đến tầm quan trọng của vị Thầy giới đức kiêm ưu, con nguyện quy mạng Thầy.”

  1. Hãy là đứa con ngoan - vâng làm đúng theo lời dạy của vị Thầy.
  2. Cho dầu ma vương hay bạn xấu có chia rẻ bạn với vị Thầy, hãy đừng bao giờ lìa xa Thầy.
  3. Khi Thầy giao việc, cho dầu nặng nhọc đến mấy, hãy kiên nhẫn như đất và chịu đựng làm cho xong việc.
  4. Khi hầu Thầy, cho dầu có bị đau khổ, hãy bất động như núi, đừng chuyển lòng.
  5. Cho dầu phải nhận lãnh tất cả các công việc nặng nhọc, hãy như vị trung thần, hoàn thành tất cả công việc với tâm không dao động.
  6. Hãy từ bỏ thói kiêu mạn, hãy tự đặt mình thấp hơn vị Thầy.
  7. Cho dầu trách nhiệm có khó khăn nặng nhọc đến mấy, hãy như sợi dây, vui vẻ nắm giữ công việc của Thầy.
  8. Cho dầu vị Thầy có phê phán, chỉ trích hay không đoái hoài đến bạn, hãy như con chó trung thành, đừng bao giờ đáp lại bằng sự nóng giận.
  9. Hãy như chiếc thuyền, đừng bao giờ buồn khi đến hay đi cho Thầy.

Kính bạch vị Thầy cao quý, cúi xin Thầy chúc nguyện cho con được thực hành như vậy.  Từ rày về sau, trong tất cả các đời vị lai, con nguyện được hầu Thầy như vậy.

Ngay lúc bạn tạo mối quan hệ Thầy trò – cho dầu vị Thầy có giác ngộ hay không, có là vị bồ tát hay không - vị Thầy trở thành người có quyền nhất trong cuộc đời của bạn, hơn cả các vị Phật và Bồ tát.  Do đó, mỗi việc bạn làm, cho dầu là dọn dẹp phòng Thầy, cũng tiêu nghiệp và đưa bạn đến gần sự liễu ngộ.  Như vậy, bạn hãy nhớ rằng mỗi lần bạn hầu Thầy, bạn đang tịnh tâm và đến gần sự giác ngộ.

Không hầu Thầy, cho dầu bạn có học bao nhiêu kinh điển đi nữa, tất cả ngôn từ đều khô khan.  Nhưng quý vị nào đã kính quý Thầy đến mức khi nhắc đến tôn danh của Thầy là rơi lệ, sẽ có khả năng thành tựu Bồ tát đạo, pháp Không và bất cứ việc gì khác không mấy khó khăn ngay trong cuộc đời này!

Trích lời dạy của Lama Zopa Rinpoche - từ Lama Yeshe Wisdom Archive.

Comments are closed.