Hôm nay là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh (17/11/2018)

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sinh.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Hôm nay 17/11/2018 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như trì giới, bố thí, thiền định, tụng chú, ăn chay, phóng sinh... Cầu mong mọi chướng ngại trên đường tu hết thảy đều tiêu trừ... Mong mọi sự tốt lành !

Cảm ơn các bạn đã thực hành Pháp.

Comments are closed.