Thông tin Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche thị tịch

Chúng tôi xin chia sẻ một tin tức không vui đến tất cả những Đạo hữu huynh đệ Kim Cương Thừa. Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche, Trưởng dòng Nyingma đã thị tịch lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm nay. Ngài hưởng thọ gần 89 tuổi. Trước đó, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Kagyu Monlam tại Bồ Đề Đạo Tràng (đã bế mạc vào ngày 21 tháng 12).Đức Pháp Vương Vương Taklung Tsetrul Rinpoche đã thực hiện cúng dường Mandala Thân, Khẩu, Ý tới Đức Pháp Vương Karmapa đời thứ 17 - Karmapa Trinley Thaye Dorje dưới cây Bồ Đề nơi Đức Phật Thành Đạo tại Ấn Độ. Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche hiện vẫn đang trong trạng thái nhập định.

Xin hãy cầu nguyện và hướng tâm đến Ngài để thọ nhận sự gia hộ và cầu chúc mọi pháp sự và tâm nguyện lợi ích cho chúng hữu tình của Ngài được Viên mãn.

Tiểu sử Đức Pháp Vương Taklung Tsetrul Rinpoche:http://kimcuongthua.org/…/tieu-su-ngan-duc-kyabje-taklung-…/

https://www.facebook.com/Taklung-Tsetrul-Rinpoche-1174497…/…

Longlife Prayer for Taklung Tsetrul Rinpoche

Bài cu nguyn trường th cho Đức Taklung Tsetrul Rinpoche

1915217_983569961699871_4716514492886809732_n

OM    SOTI TSA SUM   KUEN DUE   CHI MED   THOED  TRENG TSAL

Immortal Padma Thöd Treng Tsal, the embodiment of the three tantric roots

Hỡi đấng Padma Thod Treng Tsal bất tử, hiện thân của Tam căn bản

DRANG SONG   DEN DRUB   NGA WAI   TSOG CHAE  KYI

Together with all the sages who have realized highest truth,

Theo gót chân sen các Đấng Chiến Thắng đã đạt Giác ngộ viễn mãn

THUG JE   DEN TOB   LU WA  ME PAI   THUE

By the power of their unfailing truth of compassion –

Cùng với sức mạnh chân lý bất biến về lòng Bi mẫn của các Ngài -

THUB TEN   DO  NGAG   GYAM  TSOI   SHING TA CHE

Taklung Tsetrul Rinpoche, the sublime holder of oceans of the Buddha's sutra and tantra teachings,

Taklung Tsetrul Rinpoche,  bậc hộ trì tối cao của đại dương giáo lý Đức Phật,

SHE DRUB   NYING JE   TRIN LAE   PAL  ZANG POI

The pure and glorious activity of excellent knowledge, high accomplishment and great compassion,

Những hoạt động Giác ngộ, Toàn tri và lòng Bi mẫn hoàn toàn thanh tịnh, vinh quang,

SANG SUM   DOR JEI  NGO WOR   TSO ZHE SHING

May his body, speech and mind have the indestructible vajra essence.

Nguyện cầu cho Thân, Khẩu, Ý của Ngài là bản chất kim cương không thể bị phá hủy.

TAEN DROR   MAEN PAI   ZHE GU   LHUEN DRUB NAE

Having spontaneously fulfilled the many positive aspirations of teachers and beings

Hoàn thành tâm nguyện tha thiết của các vị Thầy và hết thảy hữu tình chúng sinh.

SANG CHEN   RING LUG   CHOG  THAR   PEL JE SHOG

May the tradition of the great secret spread as far as the extent of the universe.

Cầu nguyện cho truyền thống  Bí mật vĩ đại này sẽ lan tỏa trong bao la của Pháp giới.

This longlife prayer for Taklung Tsetrul Rinpoche has been composed by Jigdral Yeshe Dorje (H.H. Dudjom Rinpoche) on the request of the monk Thubten Dazer of Tragthog monastery in Ladakh. Translated  by Jean-Luc Laurenceau

 Bài cầu nguyện trường thọ dành cho Đức Taklung Tsetrul Rinpoche được soạn bởi Đức Jigdral Yeshe Dorje (H.H. Dudjom Rinpoche) theo lời thỉnh cầu của Tu sĩ Dazer thuộc Tu viện  Tragthog tại vùng Ladakh.

Anh ngữ: Jean-Luc Laurenceau

Việt ngữ: Nhóm Rigpa Lotsawas

LongliveTaklungTsetrulRinpoche

 

Comments are closed.