Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche

Đức Neydo Sangtrul Rinpoche chính là Hóa thân của Thành tựu giả Shavaripa - Ấn Độ

Người tiên phong của truyền thống Neydo vinh quang và huy hoàng, Đức Karma Chagme, một học giả vĩ đại - một bậc Đạo sư chứng ngộ, Ngài chính là kết hợp tinh túy của trí tuệ, lòng bi mẫn và sức mạnh của 3 Thân Phật (kaya): Pháp thân, Báo thân, Ứng thân (Dharmakaya, Sambhogakaya and Nirmanakaya) đồng thời  là một hành giả của cả hai dòng truyền thừa Kagyu và Nyingma. Ngài đã dương cao ngọn cờ giáo pháp khắp 3 cõi giới và có rất nhiều trưởng tử vĩ đại như  Đức Palyul Kunzang Sherab, vị hộ trì của Dòng truyền thừa Nyingma hay Đức Goche Ogyen Tharchin, vị hộ trì của Dòng truyền thừa Kagyu và rất nhiều các vị Hóa thân tôn quý khác đã theo học và trì giữ Dòng truyền thừa của Ngài.

0640629001251712908

Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche đời thứ 1

Trong số các môn đồ của mình, Đức Karma Chagme đã chỉ định Đức Sangtrul Rinpoche đời thứ nhất và Đức Sangphu Pema Kunga, trưởng tử tâm siêu việt của Ngài là vị kế thừa tâm linh về 3 bí mật của thân, khẩu, ý và cũng là vị hộ trì Dòng Neydo vinh quang và uy lực, với những thông tin đáng tin cậy Ngài chính là Hóa thân của Thành tựu giả Shavaripa và Guru Drakpo. “ Đạo sư Phẫn nộ Liên Hoa Sinh” Hóa thân của Đức Sangtrul Rinpoche đã trì giữ và truyền bá các giáo lý của dòng Neydo.

0156258001251956056

Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche đời thứ 6

Khi Đức Karma Chagme Rinpoche hiện tại nói với vị Thầy gốc của mình - Vị Sangtrul đời thứ 5 - Đức Karma Sangye Tenzin Rinpoche rằng Ngài muốn tới Ấn Độ vì tình hình chính trị bất ổn tại Tây Tạng,  Đức Sangtrul Rinpoche đã đáp lại rằng do thể chất suy yếu vì tuổi già nhưng không có cách nào khác là Ngài vẫn sẽ đồng hành cùng Rinpoche tới Ấn Độ. Tuy nhiên, Ngài đã hứa đến gặp Rinpoche sau. Đức Karma Chagme Rinpoche sau khi đến Ấn Độ đã thường xuyên cầu nguyện tới vị Thầy của mình là được sinh ra làm con trai của Ngài. Theo kết quả như vậy, vào ngày 29 tháng 9 năm 1965, Hóa thân của Đức Sangtrul Rinpoche đời thứ 5 đã được sịnh ra tại Ấn Độ với nhiều dấu hiệu tuyệt vời. Dựa vào linh kiến và lời tiên tri của Đức Karma Chagme Rinpoche, cậu bé đã được ấn chứng là Hóa thân của Đức Sangtrul Rinpoche đời thứ 5. Cậu bé đã được thực hiện lễ rửa tội và cắt tóc theo nghi lễ. Cậu được ban Pháp danh là Karma Drubgyud Tenzin Dakpa (Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche đời thứ 6)

http://www.neydo.org/?key=1&pos=2&act=pagesbiograph

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.