Tiểu sử ngắn Đức Changling Rinpoche

Đức Changling Rinpoche sinh ra tại Kalimpong, Ấn Độ. Ngài học tiếng Anh tại trường học của Tiến sĩ Graham. Khi lên 10 tuổi, Ngài được Đức Dilgo Khyentse Rinpoche và Penor Rinpoche xác nhận là hóa thân của tulku của Tu viện Changchub Ling Nyingma tại miền Trung Tây Tạng. Ngài được tấn phong và vào Tu viện Shechen Tennyi DargyeLing ở Nepak, tại đây Ngài đã thọ nhận các giáo lý và trao truyền từ Đức Dilgo Khyentse Rinpoche cho đến khi Đức Dilgo Khyentse Rinpoche viên tịch năm 1991.

Đức Changling Rinpoche lên 12 tuổi, Ngài đã tham gia khóa học Shechen Shedra (Cao đẳng Triết học) và hoàn thành việc tu học năm 20 tuổi. Ngài đã tiếp tục giảng dạy ở Cao đẳng, đồng thời tu học cùng với Đức Trulshik Rinpoche, Đức Rabjam Rinpoche, Đức Taklung Tsetrul Rinpoche và các Lama khác.

Đức Changling Rinpoche có vốn kiến thức rất rộng lớn về các chi tiết khó hiểu của các nghi quỹ và Ngài là một chuyên gia về các Nghi lễ và Nghi quỹ của Dòng truyền thừa Shechen. Ngài ở chính tại Tu viện Nepal và hàng năm Ngài giảng dạy khắp miền Bắc Mỹ và châu Á.

http://shechen.org/spiritual-development/teachers

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Changling Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.