Chuyên mục: Thực Hành

Những phụ nữ trí tuệ

DẪN NHẬP Thật khó tưởng tượng được chúng ta sống mà không có tiểu sử của những người khác. Ngay từ thời thơ ấu chúng ta đã được học tập làm người bằng cách noi gương. Không có những tấm gương của những người khác thì một đứa trẻ không thể phát triển một cách…
Đọc thêm

Tinh túy con đường sâu xa

 Namo mahāgurubhyaḥ[2]! Hiện thân trí tuệ về kiến thức và tình thương của tất cả chư Phật và Bồ Tát là Đấng Toàn Tri, bậc thấu suốt ba thời, Đạo Sư Kim Cương oai hùng, Đấng Thống Lĩnh Oddiyana. Lời cầu khẩn đến Ngài trong bảy dòng là gốc rễ của tất cả các đoạn kệ kim cương; chỉ một lời cầu nguyện duy nhất này là đủ, thứ là nền tảng của…
Đọc thêm

Giai đoạn phát triển

Mọi thực hành Kim Cương thừa có thể được phân loại thành các kiểu của giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện. Thực hành giai đoạn phát triển là để tịnh hóa các hiện tượng căn bản nhờ sự quán tưởng chư Phật, Bồ Tát và đàn tràng (Mandala) của chư vị. Thực hành giai đoạn hoàn thiện là để chứng ngộ tính Không với các thực hành dựa trên những kinh mạch, năng lượng-khí và tinh túy của thân vi tế. Thực hành sự hợp…
Đọc thêm

Tạo không gian cho Pháp

Làm cho thực hành Pháp hiệu quả Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp; Pháp huệ mang lại giải pháp sâu xa nhất cho từng vấn đề con người. Bất cứ ai có vấn đề đều cần Pháp; Pháp huệ là ánh sáng xua tan bóng tối của vô minh, căn nguyên chủ yếu cho mọi phiền…
Đọc thêm

Nhận biết Mẹ – Bài ca chứng nghiệm tri kiến

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India – Sau khi Zopa Rinpoché ở Kathmandu thực hiện nghi lễ cung nghinh Ngài trực tuyến vào sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thông báo rằng Rinpoché đã thỉnh cầu Ngài giảng về ‘Nhận biết Mẹ – Bài Ca Chứng Nghiệm Tri Kiến’ và Ngài đã hoan…
Đọc thêm