Chuyên mục: Đạo sư Taklung

Tiểu sử ngắn của Đức Phakchok Rinpoche

Trong 4 trường phái Kagyu chính và 8 trường phái Kagyu nhỏ, Pháp chủ phi phàm Đức Taklungpa Tashi Pal, vang danh khắp 3 cõi luân hồi (Tam giới), đã thiết lập truyền thống Taklung Kagyu trong thế giới này. Nhiều thế kỉ sau, Đức Liên Hoa Sanh đã tiên tri trong một terma rằng:…
Đọc thêm