Chuyên mục: Ripa Nyingma

Lịch sử sơ lược Chư Tổ truyền thống Ripa

Từ ripa có nghĩa là “người sống trên núi”, một thành tựu giả sống ẩn dật trong thiền thất. Dòng truyền thừa gia đình Ripa bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 như một dòng truyền mang tính kế thừa thuộc truyền thống Barom Kagyü, nhưng đã được thiết lập bền vững bởi hành giả…
Đọc thêm