Chuyên mục: Lịch sử

Lịch sử sơ lược truyền thống Nyingma

Bồ tát Shantarakshita - Đức Liên Hoa Sanh - Vua Pháp Trisong Detsen .Nyingma có nghiã là Cổ xưa nên có tên là dòng Cổ Mật nhưng trước đây còn được gọi là dòng Mũ Đỏ. Những giáo huấn của dòng Nyingma - Cổ Mật thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School) trong khi các…
Đọc thêm