Chuyên mục: Tin tức

Tháng đại cát tường Saka Dawa Duchen [31/5/2022 – 29/6/2022] hội đủ ba sự kiện Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuni.…
Đọc thêm

Lịch trực tiếp buổi thuyết giảng và quán đảnh Đức Quán Thế Âm của Thánh Đức Dalai Lama XIV từ ngày 02 đến 06/01/2020 tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ

Vì lợi lạc của chúng hữu tình, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi thuyết giảng Ba mươi bảy pháp hành của Bồ tát của Đức Gyalsey Thokme Sangpo, và ban quán đảnh Đức Quan Thế Ấm và tiếp tục ban toàn bộ Pháp Luân về Quán đảnh của Đức Văn Thù dựa trên dòng…
Đọc thêm