Chuyên mục: Drukpa Kagyu

Trí tuệ khởi sinh mọi hạnh lành – Bản kinh văn về hai giai đoạn Thiền quán Duyên Khởi

Khunkhen Pema Karpo là một trong những vị tổ dòng Phật giáo Drukpa Kagyu ở miền xứ Tuyết. Một trong những di sản đồ sộ mà ngài để lại là bộ luận Một Trăm Ngàn Từ. Đây là bộ luận bàn về nhiều nội dung rộng lớn như: vũ trụ học Phật giáo, luận lý, logic, mối quan hệ giữa Hiển giáo và Mật giáo v.v… Bộ luận…
Đọc thêm

Lòng sùng mộ và hạnh xả ly

Xin hãy hình thành sự xác quyết về việc đạt tới giác ngộ tối thắng vì lợi ích của tất thảy hữu tình chúng sinh nhiều như hư không vô tận, và tiếp tục đọc khi duy trì thái độ như vậy. Ngay từ đầu, mỗi thực hành đòi hỏi ba bước: văn, tư và…
Đọc thêm

Thâm sơn thanh tịnh là nơi phù hợp để tĩnh tu

Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại, Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng. Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt, Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về. Kệ thứ ba trong 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh, câu đầu tiên sử dụng từ yulngen có nghĩa là đối tượng gây…
Đọc thêm