Chuyên mục: Thân người khó được

Thiền quán về Thân người khó được

Đề mục này bao gồm năm điều kiện thuận lợi hay thuận duyên cá nhân và năm điều kiện thuận lợi hay thuận duyên thuộc về hoàn cảnh. NĂM THUẬN DUYÊN CÁ NHÂN  Ngài Long Thọ liệt kê năm thuận duyên thuộc về cá nhân như sau: Sinh ra làm người, ở nơi trung tâm,…
Đọc thêm