Chuyên mục: Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Kính lễ sự chiến thắng hoàn thiện siêu việt của tuệ trí. Đây là những điều tôi đã nghe: Vào một thời, Đấng Chiến Thắng Siêu Việt đang cư ngụ cùng với đại chúng tu sĩ và đại chúng Bồ tát trên núi Linh Thứu ở thành Vương Xá. Vào lúc ấy Đấng Chiến Thắng…
Đọc thêm

Kinh Chánh Pháp Sanghata

Kinh Chánh Pháp Sanghata là bộ kinh Đại thừa có chức năng chuyển hóa mãnh liệt. Kinh này giải thích sâu rộng về công đức vô lượng của người nghe hay đọc tụng kinh, luồn trong bối cảnh của rất nhiều giai thoại sống động về sinh tử, hạnh ngộ và thần biến. Nội dung…
Đọc thêm