Chuyên mục: Truyền thừa Palyul

Lịch sử truyền thống Palyul

Vào năm 1665 (Năm Mộc Xà) tức năm Rabjung thứ 11, Trì Minh Vương vĩ đại Kunzang Sherab (1639-1699) đã đến Tu Viện Palyul mới được xây để đảm nhận trọng trách bậc trì giữ đầu tiên của Dòng truyền thừa Palyul khi Ngài mới 30 tuổi. Vị Thầy gốc của Ngài, Khai Mật Tạng…
Đọc thêm