Chuyên mục: Sakya

Thức trung ấm

Hôm nay tôi được yêu cầu trình bày học thuyết về sự thể nghiệm sau cái chết, tại Tây Tạng điều này được biết như là thức Trung ấm. Tôi cho rằng đây là vấn đề có liên quan đến vài học thuyết đặc biệt của đạo Phật. Trước tiên, tôi muốn đưa vấn đề…
Đọc thêm

Lời khuyên về việc nhớ đến Cha Mẹ

Trước nhất cha mẹ là những người ân cần nhất đã cho ta thân người Sau đó, đạo sư ân cần nhất trong việc trình bày giáo lý thiêng liêng. Cuối cùng con phải tự biểu lộ lòng ân cần to lớn nhất, Luôn luôn thành tâm với thân thể, lời nói và tâm ý…
Đọc thêm

Vài nét về dòng Truyền thừa Sakya

Lịch sử của dòng Sakya bắt nguồn từ các vị trời giáng sinh từ cõi Tịnh Quang trong cõi trời Sắc giới đến ngự tại các rặng núi tuyết của Tây Tạng vì lợi lạc của chúng sinh. Có mười thế hệ nối tiếp trước khi Đạo Sư Liên Hoa Sinh đến Tây Tạng. Vào…
Đọc thêm

Bài ca vĩ đại của sự kinh nghiệm

Namo gurubhadraya Đến chư đạo sư và bổn tôn cá nhân an trụ bất khả phân, Bậc hợp nhất mọi phẩm tính vào dòng tâm thức, Con đảnh lễ với thân, khẩu, ý thanh tịnh; Con cúng dường thoát khỏi người bám chấp và sự chấp bám; Con tán thán bằng tâm, vượt lên hoạt động của ngữ, thoát khỏi sự tạo tác; Con sám hối mà không vướng mắc bởi tội lỗi vi phạm trong ba thời; Con quy y không đối…
Đọc thêm