Chuyên mục: Truyền thừa Ningthik

Lịch sử sơ lược truyền thống Longchen Ningthik Nyingma

Tổ Longchenpa Cây truyền thừa Longchen Ningthik Nyingma Truyền thừa & Hóa thân - Cổ Mật & nhất mạch truyền thừa Kim Cương thừa có khởi nguồn từ Ấn Độ và xuất hiện trong thời kỳ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó Mật tông được truyền sang Tây tạng và một số nước…
Đọc thêm