Chuyên mục: Lịch sử chung

Luận giải Đèn Soi Nẻo Giác

Một bài pháp được ban cho chư Tăng Ni ở International Mahayana Institute tại Boudhanath, Nepal, ngày 2 tháng 2 năm 1975. Nicholas Ribush hiệu đính. Xin xem bản Phụ Lục 1 Illuminating the Path to Enlightenment của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay www.lamrim.org, để có bản dịch chánh văn. Lama Zopa Rinpoche dịch…
Đọc thêm

Vai trò và lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cơ chế Dòng truyền thừa tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma được bắt nguồn từ một cậu bé Bà la môn đã gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần Cây Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng và cúng dường cho ngài một xâu chuỗi pha lê. Nhiều hóa thân được đề cập…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược truyền thống Gelug

DÒNG TRUYỀN THỪA GELUG - DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA CÁC ĐẠI HỌC GIẢ Cây truyền thừa Gelug  Gelug có nghiã là Hạnh Đức và còn được gọi là dòng Hoàng Mão (Mũ Vàng) Do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay trì giữ . Truyền thống bắt đầu từ sau khi Sơ…
Đọc thêm