Chuyên mục: Tam căn

Đức Lục Độ Mẫu Tara

Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt…
Đọc thêm

Tara Đấng giải thoát chúng sinh

 By Lama Zopa Rinpoche  Ý nghĩa tối hậu của cuộc đời Trước hết tôi chân thành cảm ơn mọi người đã tới tham dự khóa thiền định này. Tôi vô cùng hoan hỉ vì các bạn muốn làm cho đời mình lợi lạc cho chúng sinh bằng cách phát triển tâm thức các bạn, vì…
Đọc thêm

Bổn Tôn – Suối Nguồn Của Những Thành Tựu

 By Đức Jamgon Kongtrul Rinpoche đời thứ 3   Đức Jamgon Kongtrul Rinpoche đời thứ 4  Vienna, Tháng Mười 1987 Những phương pháp đặc biệt của Kim Cương thừa nhắm vào việc đưa những sắc tướng mà chúng ta thường kinh nghiệm là bất tịnh tới một bình diện thanh tịnh. Trọng tâm của sự chuyển…
Đọc thêm