Chuyên mục: Kho tàng (Terma)

Khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh và Giáo huấn Dakini

 By Đức Bà Yeshe Tsogyal Hai bộ Mật tạng quý báu "Những khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh về con đường Đại Toàn Thiện" và "Giáo Huấn Dakini" được Đức Bà Yeshe Tsogyal ghi lại từ Đức Liên Hoa Sanh và được tái khám phá của các Khai Mật Tạng Vĩ Đại Nyang Ral Nyima…
Đọc thêm