Chuyên mục: Đại thủ ấn

Đức Garchen Rinpoche khai thị về Mahamudra, Dzogchen, Madhyamaka

TRI KIẾN: Đại Ấn (Mahamudra), Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Trung Quán (Madhyamaka) chỉ cho ta thấy "tri kiến" về Chân Lý Tối Hậu, [tức là] sự chứng ngộ tánh không của các niệm tưởng và của vạn vật. Tri kiến này dẫn dắt ta thấy ra được bản tâm chân thật như chính nó…
Đọc thêm

Đức Khenchen Thrangu Ringpoche khai thì về nghĩa của Bốn Yoga

By Khenchen Thrangu Ringpoche Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải là phần của Phật pháp mà được các học giả Kagyu tạo ra. Họ chỉ ra rằng nhiều bản văn Phật giáo bàn luận năm con đường và mười địa Bồ tát nhưng không đề cập đến…
Đọc thêm

Duy trì Đại ấn trong Thiền định và hậu Thiền định

By Khenchen Thrangu Ringpoche Sùng mộ và đức tin là cần thiết cho kinh nghiệm của chúng ta tăng trưởng trong tham thiền. Trong Cầu Nguyện Dòng Kagyu có nói, “Sùng mộ là cái đầu của tham thiền.” Nếu chúng ta có một cái đầu, bấy giờ chúng ta có thể thấy, nghe, ăn, nói……
Đọc thêm

Lời giảng ngắn gọn về Đại Thủ Ấn

By Đạo sư Maitripa  Đức Marpa Chokyi Lodro Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn thường gọi là Mahamudra, còn gọi là Phyag-gGya Chhen-Po do vị đạo sư Ấn Độ Maitripa soạn thảo, và được truyền dạy trực tiếp cho Marpa, và từ Marpa truyền dạy cho Milarepa. Pháp môn Đại Thủ Ấn mặc…
Đọc thêm