Chuyên mục: Lamrim Chenmo

Luận giải Đèn Soi Nẻo Giác

Một bài pháp được ban cho chư Tăng Ni ở International Mahayana Institute tại Boudhanath, Nepal, ngày 2 tháng 2 năm 1975. Nicholas Ribush hiệu đính. Xin xem bản Phụ Lục 1 Illuminating the Path to Enlightenment của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay www.lamrim.org, để có bản dịch chánh văn. Lama Zopa Rinpoche dịch…
Đọc thêm

Luận Bồ Đề Đạo Đăng

Bồ-đề đạo đăng luận ( bodhipathapradīpa) là một tác phẩm quan trọng của Đại sư Atisa, người truyền Phật pháp sang Tây Tạng trong thời kì truyền pháp thứ hai. Tác phẩm này là nền tảng tu học của truyền thống Gelug. Bồ Đề Đạo Đăng, Tôn giả Cát Tường  trước tác: Atisha_Lamp_Path_Vietnamese
Đọc thêm