Chuyên mục: Viet Rigpa

Tổ Chức Phật Giáo – Viet Rigpa Foundation

  www.vietrigpa.org 1. Viet Rigpa Lotsawas – Đề Án Dịch Thuật: www.vietrigpalotsawa.org 2. Viet Rigpa Bardo – Đề Án Hộ Niệm: www.vietrigpabardo.org 3. Viet Rigpa Mani – Đề Án Kinh Luân: www.vietrigpamani.org 4. Viet Rigpa Sangha – Đề Án Tăng Ni Du Học: www.vietrigpasangha.org 5. Viet Rigpa Oezer – Đề Án Tôn Tượng: www.vietrigpaoezer.org 6. Viet Rigpa Mila – Đề…
Đọc thêm