Chuyên mục: Kinh sách Shechen

Thoát khỏi các giới hạn quan niệm

Mọi thứ xảy ra đều là sự hiển bày của tâm; Bản tính của tâm vốn thoát khỏi các giới hạn quan niệm. Nhận ra bản tính này và không ôm ấp các quan niệm về chủ thể và đối tượng là Pháp hành của một vị Bồ Tát. Rất nhiều kiểu nhận thức khác…
Đọc thêm

Mười ba điều cần đưa vào thực hành

Này thiện nam tử, có mười ba chỉ dẫn. Hãy quán chiếu về cái chết của chính con và của người khác như một sự thôi thúc cho việc tinh tấn trong tu học. Thời điểm cái chết xảy ra là không thể chắc chắn, vì vậy hãy từ bỏ những hành động và dự…
Đọc thêm

Thiền Định về Đại Thành Tựu

PHẬT TÁNH Có thực sự tôi đang hành thìền đúng không? Khi nào thì tôi có thể đạt được tiến bộ? Hay sẽ không bao giờ tôi đạt đến trình độ như Thầy Tâm Linh của tôi? Tâm chúng ta sẽ không bao giờ an lạc khi bị giằng co giữa hy vọng và ngờ…
Đọc thêm

Tinh Tấn Siêu Việt – Thực Hành Của Một Bồ Tát

By Dilgo Khyentse Rinpoche Chỉ để làm lợi ích cho riêng mình, ngay cả các Thanh Văn và Phật Độc GiácCũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang bốc cháy:Nhìn thấy điều này, để làm lợi lạc tất cả chúng sinh,Thực hành hạnh tinh tấn, cội nguồn của những phẩm hạnh tuyệt vời, là…
Đọc thêm