Chuyên mục: Cúng dường Mandala

Cúng dường Mandala để vun bồi phước huệ

Mandala 37 Phẩm  Ngài hiểu rõ những gì tương đối đều là dối gạt, nhưng Ngài vẫn vun bồi (hai bồ công đức). Ngài thấu suốt rằng trong viên mãn chẳng có gì để thiền định, nhưng Ngài vẫn thực hành thiền định. Ngài thấy tương đối và viên mãn thảy hợp nhất,* nhưng Ngài…
Đọc thêm