Chuyên mục: Đại thủ ấn

Đức Garchen Rinpoche khai thị về Mahamudra, Dzogchen, Madhyamaka

TRI KIẾN: Đại Ấn (Mahamudra), Đại Viên Mãn (Dzogchen) và Trung Quán (Madhyamaka) chỉ cho ta thấy "tri kiến" về Chân Lý Tối Hậu, [tức là] sự chứng ngộ tánh không của các niệm tưởng và của vạn vật. Tri kiến này dẫn dắt ta thấy ra được bản tâm chân thật như chính nó…
Đọc thêm

Lời tâm huyết của Đạo sư Đại Thủ Ấn

By Đức Gendun Rinpoche Những nền tảng căn bản: Khi chúng ta có ước muốn theo đuổi con đường tâm linh, ta phải hiểu thấu vì sao lại chọn đi con đường này, động lực của ta là gì, con đường này sẽ  dẫn ta tới đâu, bằng cách nào ta có thể đi tới…
Đọc thêm

Lời tâm huyết của Đạo sư Đại thủ ấn

Đức Gendun Rinpoche Phát Tâm Bồ Đề Những nền tảng căn bản: Khi chúng ta có ước muốn theo đuổi con đường tâm linh, ta phải hiểu thấu vì sao lại chọn đi con đường này, động lực của ta là gì, con đường này sẽ  dẫn ta tới đâu, bằng cách nào ta có…
Đọc thêm

Duy trì Đại ấn trong Thiền định và hậu Thiền định

By Khenchen Thrangu Ringpoche Sùng mộ và đức tin là cần thiết cho kinh nghiệm của chúng ta tăng trưởng trong tham thiền. Trong Cầu Nguyện Dòng Kagyu có nói, “Sùng mộ là cái đầu của tham thiền.” Nếu chúng ta có một cái đầu, bấy giờ chúng ta có thể thấy, nghe, ăn, nói……
Đọc thêm