Chuyên mục: Quán Đảnh

Mười Bốn Mật Giới

Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị biết chủ đề của ngày hôm nay là gì không? Nếu quý vị không biết chủ đề là gì, tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi muốn [Rinpoche cười]. Như tôi từng nói trước đây, ở Việt Nam, quý vị nhận…
Đọc thêm

Định nghĩa quán đỉnh

Pháp vương Sakya Trizin trong buổi lễ ban quán đảnh  Con đường thực hành, giác ngộ và thành tựu quán đỉnh được chia làm Căn quán đỉnh, Đạo quán đỉnh và Quả quán đỉnh Căn quán đỉnh - phẩm tính Phật sẵn có trong mỗi chúng sinh Căn quán đỉnh là phẩm tính Phật sẵn có…
Đọc thêm

Những yêu cầu để được thụ nhận quán đỉnh

Thánh Trulshik Rinpoche đang ban quán đảnh cho Đức Dalai Lama 14 Để có thể thụ nhận quán đỉnh, hành giả phải phát tâm thụ nhận ân đức gia trì, thực hành những giáo pháp tương ứng trong tương lai và phát tâm tức thời thực hành giáo pháp được truyền thụ. Để thành tựu,…
Đọc thêm

Nghi thức truyền Quán đỉnh

Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche trong một buổi lễ ban quản đảnh Nghi thức truyền Quán đỉnh có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hay phức tạp. Nó thường bao gồm (1) wang tức là phần quán đỉnh thánh hóa người đệ tử thành vị Bản tôn thiền định, (2) lung tức là…
Đọc thêm