Chuyên mục: Tịnh hóa nghiệp chướng

Tại sao và như thế nào chúng ta cần Tịnh hóa

    By Lama Thubten Yeshe Rinpoche  Lời dạy này đến do yêu cầu của các bạn, không phải do tôi nói : “Tôi muốn cho bạn những lời dạy, hãy đến đây và lắng nghe.” Trong sự học hỏi của bạn trên con đường thứ bậc đến giác ngộ, bạn phải biết sức mạnh…
Đọc thêm

Sám hối tịnh hóa theo Kim Cương thừa

Đức Kim Cương Tát Đỏa Trên phương diện tuyệt đối, giới nguyện Kim Cương thừa là cấp giới nguyện khó trì giữ bởi giữ được giới nguyện này tức là hành giả đã an trụ được trong Đại Thủ Ấn. Ngài Atisha, Bậc Thầy vĩ đại người Ấn Độ từng nói rằng cả đời Ngài…
Đọc thêm

Tịnh hóa nghiệp chướng

Ngài vẫn giả như đang tịnh hóa chúng.  Chắc chắn đã đạt tới Đạo Quả cuối cùng của con đường cao cả,  Ngài vẫn tự nhận là đang học hỏi.  Đã vượt khỏi hai cực đoan đắm nhiễm Sinh Tử và Niết bàn,  Ngài vẫn hoạt hiện trong vòng quay luân hồi.  Bậc Thầy Vô…
Đọc thêm