Chuyên mục: Tâm xả ly Luân hồi

Ghi chép ngắn của kẻ làm ra vẻ đang nhập thất

Tháng vừa qua lại thêm Ngài Kyabjé Penor Rinpoche, (1) một Đạo sư vĩ đại, nhập Niết Bàn. Quả là một mất mát cho thế giới! Và là một tổn thất lớn lao cho những người trong chúng ta có nối kết với Ngài. Đối với tôi, việc Ngài thị tịch mang đến một nhận…
Đọc thêm

Bài ca thống thiết về sự vô thường

1. Bậc tạo dựng mạn đà la tụ hội, hóa hiện và bao la của mọi Bổn Tôn, Pháp Vương vô song Mipham Rinpoche, xin an lập chiếc đĩa hoa sen kỳ diệu trong trái tim con và xin hát một cách tự nhiên những bài ca về sự vô thường. 2. Cánh đồng mùa…
Đọc thêm

Đối diện với sự chết và lâm chung

Vấn đề đối mặt với cái chết một cách thanh thản là một vấn đề rất khó khăn. Theo lẽ thường, dường như có hai cách giải quyết vấn đề và đau khổ. Đầu tiên chỉ đơn giản là cố gắng tránh vấn đề, gạt nó ra khỏi tâm trí của bạn, mặc dù thực…
Đọc thêm

Thâm sơn thanh tịnh là nơi phù hợp để tĩnh tu

Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại, Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng. Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt, Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về. Kệ thứ ba trong 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh, câu đầu tiên sử dụng từ yulngen có nghĩa là đối tượng gây…
Đọc thêm