Chuyên mục: Vô thường và cái Chết

Hấp hối – Thời khắc quan trọng của cuộc đời

Cái chết đến với tất cả một cách tự nhiên. Cái chết là ngã tư dẫn tới tương lai. Chúng ta phải đối xử với nó bằng sức mạnh kinh nghiệm Thiền. Trong chương này chúng ta sẽ xét tiến trình chết và cách đối xử với cái chết khi nó xuất hiện, gồm cả…
Đọc thêm

Đưa vào Bardo

Thứ Sáu 30/11/1984 Buổi nghỉ cuối tuần, chúng ta sắp nói về Bardo. Chữ Tây Tạng, điều đó nghĩa là giữa hai cái, tình trạng trung gian (trung ấm). Tình trạng trung gian giữa cái gì với cái gì ? Bất cứ tình trạng trung gian nào. Đó là một danh từ rất tổng quát.…
Đọc thêm

Lời tâm huyết cuối cùng lúc lâm chung

Dưới đây là những lời khai thị thốt ra từ đấng Kim Cang Trì Bất Tử vĩ đại vào thời điểm mà thân vật lý của ngài đang sửa soạn lìa khỏi thế gian này để bước vào Chân Pháp Giới. Trong suốt tất cả các thời, và trong mọi hoàn cảnh, xin chí tâm đảnh lễ và nương tựa đấng Đạo Sư tối thượng đầy phẩm hạnh, thấm đẫm lòng Đại…
Đọc thêm

Ngoi lên từ nỗi bất mãn

Những điều kiện tiên quyết để thực hành mật tông là từ bỏ, bồ đề tâm và chính kiến về tính không. Kinh thừa gọi đấy là ba khía cạnh chính để đạt giác ngộ. Ở đây, ta sẽ thảo luận ba khía cạnh ấy dưới những chương mang tựa đề Ngoi lên, Mở ra và Tan vào, cốt nhấn mạnh việc tu tập ba tâm thái ấy là điều kiện cho sự chuyển hóa của mật tông, Trước hết, từ…
Đọc thêm