Chuyên mục: Tin tức

Lịch trực tiếp buổi thuyết giảng và quán đảnh Đức Quán Thế Âm của Thánh Đức Dalai Lama XIV từ ngày 02 đến 06/01/2020 tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ

Vì lợi lạc của chúng hữu tình, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi thuyết giảng Ba mươi bảy pháp hành của Bồ tát của Đức Gyalsey Thokme Sangpo, và ban quán đảnh Đức Quan Thế Ấm và tiếp tục ban toàn bộ Pháp Luân về Quán đảnh của Đức Văn Thù dựa trên dòng…
Đọc thêm