Chuyên mục: Gelug

Ba cốt tủy của đạo lộ

Kính lễ Chư vị Chí tôn Thượng sư Tôi sẽ đem hết khả năng Giảng giải ý nghĩa tinh túy Của tất cả Kinh điển Chư Phật Là đạo lộ mà Chư Thánh Bồ Tát khen ngợi, Cổng vào cho những người may mắn Khao khát giải thoát. Những ai không màng hạnh phúc thế…
Đọc thêm

Tham Thiền – giúp cho Tâm tích cực

Tham thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những tư tưởng và tâm thức tích cực của mình [danh từ Tạng ngữ của thiền, gom, nghĩa là “làm cho quen thuộc”]. Bạn cố tăng trưởng những tiềm năng tích cực và giảm thiểu những dấu ấn tiêu cực trong tâm thức. Nếu bạn không…
Đọc thêm

Tứ Diệu Đế

Hành giả phải phát khởi các giai đoạn động lực và hành vi vì lợi lạc của tất cả các bà mẹ hữu tình, bao la như không gian, tôi phải thành tựu quả vị giác ngộ viên mãn vô song, và vì mục tiêu này mà tôi nên lắng nghe giáo pháp cao quý.…
Đọc thêm

Luận giải Đèn Soi Nẻo Giác

Một bài pháp được ban cho chư Tăng Ni ở International Mahayana Institute tại Boudhanath, Nepal, ngày 2 tháng 2 năm 1975. Nicholas Ribush hiệu đính. Xin xem bản Phụ Lục 1 Illuminating the Path to Enlightenment của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay www.lamrim.org, để có bản dịch chánh văn. Lama Zopa Rinpoche dịch…
Đọc thêm

Vai trò và lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cơ chế Dòng truyền thừa tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma được bắt nguồn từ một cậu bé Bà la môn đã gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần Cây Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng và cúng dường cho ngài một xâu chuỗi pha lê. Nhiều hóa thân được đề cập…
Đọc thêm