Chuyên mục: Lamrim Chenmo

Luận Bồ Đề Đạo Đăng

Bồ-đề đạo đăng luận ( bodhipathapradīpa) là một tác phẩm quan trọng của Đại sư Atisa, người truyền Phật pháp sang Tây Tạng trong thời kì truyền pháp thứ hai. Tác phẩm này là nền tảng tu học của truyền thống Gelug. Bồ Đề Đạo Đăng, Tôn giả Cát Tường  trước tác: Atisha_Lamp_Path_Vietnamese
Đọc thêm