Chuyên mục: Kagyn

Ý nghĩa cúng dường theo Kim cương thừa

Có vô số cách thức cúng dường: Thành kính cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát vì chư Phật Bồ Tát đã thành tựu những phẩm chất giác ngộ siêu việt và công hạnh lợi tha vĩ đại. Thành kính tri ân và hiếu thảo với cha mẹ bậc sinh thành vì đã luôn…
Đọc thêm

Ý nghĩa đích thực của Kim cương thừa

Chứng ngộ tri kiến về Kim cang thừa là điều cực kỳ khó khăn. Vì trông có vẻ mông lung nên một số người cảm thấy an toàn hơn khi tự gọi mình là những hành giả Tiểu thừa và họ cũng không quan tâm đến đường tu Kim cang thừa. Đây là một nguyện…
Đọc thêm

Thông điệp bí mật của nhẫn nhục Ba La Mật

Phẩm hạnh này tóm lược mọi khía cạnh nhẫn nhục khi đối mặt khổ đau chướng ngại. Khi không còn gì để ăn, để sống, bị đối xử tồi tệ, thường xuyên tật bệnh, trải nghiệm nhiều đớn đau, chúng ta vẫn cần giữ Bồ đề tâm và sự Nhẫn nhục, không thoái nản hạnh…
Đọc thêm

Trung ấm Tái sinh (sidpa bardo)

Giờ đây khi Trung Ấm Tái Sinh đang ló dạng trong con, Con sẽ nhất tâm chánh định, Nỗ lực trì giữ những kết quả của thiện nghiệp, Đóng cánh cửa đi vào thai tạng và nghĩ đến sự kháng cự [việc đầu thai vào trong luân hồi] ; Thời điểm này con cần kham…
Đọc thêm

Trung ấm Pháp tánh

Giờ đây khi Trung Ấm Pháp Tánh ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi niệm tưởng sợ hãi hay hoảng loạn, Sẽ nhận biết rằng bất cứ điều gì xuất hiện cũng là phản chiếu của chính [tâm]  mình, Và hiểu ra rằng đó là thị kiến của thân trung ấm; Giờ đây…
Đọc thêm