Chuyên mục: Barom Kagyu

Trưởng dưỡng tín tâm

Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa; Ruộng tích lũy, Tăng đoàn cao quý – Tam Bảo vô song, xin ban cát tường, con cầu nguyện! Tràng núi vàng, chư đạo sư gốc và truyền thừa, Khi chúng con nhất tâm cầu nguyện Ngài với niềm tin trọn vẹn, Với lòng bi mẫn, xin gia trì để chúng con hiện thực hóa Pháp tính Và trở thành những vị dẫn…
Đọc thêm

Một miêu tả ngắn gọn về các hoạt động trí tuệ của Bổn sư – Chúa tể phổ quát Tulku Urgyen Rinpoche

Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa; Ruộng tích lũy, Tăng đoàn cao quý – Tam Bảo vô song, xin ban cát tường, con cầu nguyện! Tràng núi vàng, chư đạo sư gốc và truyền thừa, Khi chúng con nhất tâm cầu nguyện Ngài với niềm tin trọn vẹn, Với lòng bi mẫn, xin gia trì để chúng con hiện thực hóa Pháp tính Và trở thành những vị dẫn…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Sonam Tenzin Rinpoche

  Sinh ra trên vùng thánh địa do chính đức Liên Hoa Sanh tìm ra tại xứ Kham, miền Đông Tây Tạng, đứa bé trai tên Sonam được xác nhận là bậc  tái sinh của Rabsang Rinpoche, sư trưởng Tu Viện Chodrak thuộc dòng Barom Kagyu. Bậc thủ ngôi dòng Barom Kagyu, Chodrak Selgey Rinpoche…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược truyền thống Barom Kagyu

Tổ Barom Darma Wangchuk Cây truyền thừa Barom Kagyu Trọng tâm của lịch sử Dòng truyền thừa Barom Kagyu là sự thấu hiểu tầm quan trọng của  những nỗ lực mà Đức Sonam Tenzin Rinpoche tôn kính đã truyền giáo lý dòng phái này đến với người phương Tây. Dòng truyền thừa Kagyu được biết…
Đọc thêm