Chuyên mục: Truyền Thống

Những lời khuyên nhủ về tu tâm

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ được nối kết với một nhận thức tổng quát như thế nào chúng ta có thể cư xử thích đáng trong những mối quan hệ của chúng…
Đọc thêm

Những khuyên nhủ về tu tâm

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ được nối kết với một nhận thức tổng quát như thế nào chúng ta có thể cư xử thích đáng trong những mối quan hệ của chúng…
Đọc thêm

Những kỷ luật tu tâm

Ba la mật kết hợp với điểm thứ sáu của tu tâm là bát nhã ba la mật. Những châm ngôn này đều nối kết với sự làm bén nhọn trí thông minh của bạn để làm việc với chính bạn. Đó là ý tưởng cây kiếm bát nhã. Bát nhã được xem là cây…
Đọc thêm

Sự đánh gía việc tu tâm

ĐIỂM NĂM SỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC TU TÂM ĐIỂM NĂM VÀ THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT Phạm trù thứ năm của tu tâm liên hệ với thiền định ba la mật. Tư tưởng về thiền định ba la mật căn bản là bạn bắt đầu nắm bắt được một số khả tính của sức nóng…
Đọc thêm