Chuyên mục: Shambhala

Sáu loại cô đơn

Không một chỗ để trụ là sự đơn độc tột cùng.  Đó còn gọi là sự giác ngộ. Không có một chỗ nào để trụ trong giáo pháp Trung đạo. Tâm không có chỗ trụ thì không tự giải quyết được gì vì không có nơi để tập trung, nắm níu. Làm sao mình có thể đạt được chỗ không trụ?  Để đạt được chỗ không trụ mình…
Đọc thêm

Phương pháp thực hành thiền chỉ

Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến trạng  thái tâm  tĩnh lặng. Điều chúng  ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm. Khi thực hành Thiền Chỉ, chúng ta đang phát triển và tăng cường trạng thái đó, và sau rốt chúng ta có thể giữ được tâm an bình mà không cần cố gắng gì cả. Tâm chúng…
Đọc thêm

Đảo Chiều Tư Duy

Cơ bản mà nói, tất cả mọi người, mọi loài đều cho rằng mình đương nhiên phải được hưởng phúc hưởng vui. Khi đời sống va vấp phải đau khổ hay vướng chuyện không may, người ta hay quy rằng có cái gì đó bất ổn. Chuyện không có gì to tát nếu quý vị…
Đọc thêm