Chuyên mục: Shambhala

Những lời khuyên nhủ về tu tâm

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ được nối kết với một nhận thức tổng quát như thế nào chúng ta có thể cư xử thích đáng trong những mối quan hệ của chúng…
Đọc thêm

Con đường căn bản đến Giác ngộ

ĐIỂM MỘT NHỮNG SƠ BỘ,  CHÚNG LÀ MỘT NỀN TẢNG CHO SỰ THỰC HÀNH PHÁP Trước hết, hãy tu hành những sơ bộ. Trong sự thực hành những châm ngôn và trong đời sống hàng ngày, bạn nên duy trì một sự tỉnh giác về: (1) sự quý giá của đời người và cơ may…
Đọc thêm

Sáu loại cô đơn

Không một chỗ để trụ là sự đơn độc tột cùng.  Đó còn gọi là sự giác ngộ. Không có một chỗ nào để trụ trong giáo pháp Trung đạo. Tâm không có chỗ trụ thì không tự giải quyết được gì vì không có nơi để tập trung, nắm níu. Làm sao mình có thể đạt được chỗ không trụ?  Để đạt được chỗ không trụ mình…
Đọc thêm