Chuyên mục: Truyền thừa Kadam

Lời dạy thiết yếu của các Đạo sư Kadampa

 Đức Dalai Lama 14 - Đạo sư nắm giữ truyền thống Kadampa  Lời Giới thiệu Truyền thống Kadampa của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện trong thế kỷ mười một vô cùng tích cực và sáng tạo. Trường phái này do Đạo sư Ấn Độ Atisha (982-1054) sáng lập. Ngài đến Tây Tạng năm 1042.…
Đọc thêm