Gọi Thầy từ ngàn xa trong sáu pháp du già của Naropa

KYÉ MA PA JE TSÜN LAMA RIN PO CHE
Ôi Karmapa … *, bậc thầy quý tựa minh châu,
KHYÉ SANG GYE KÜN DANG YER MÉD KYANG
Dầu thầy không khác rời Phật bảo,
NGÉ MÖ PEI BU LA THUG TSE WÉ
Bởi từ bi như mẹ hiền thương con thảo,
THRAL GYAL SÉ CHHOG GI TSHUL ZUNG NÉ
Nơi ngôi pháp vương tử, Thầy đã hiện thân.
LAR SAM ZHIN KYE WA ZHÉ DZÉD PA
Với lòng đầy xót thương, thầy đã tái sinh thêm lần nữa
PAR KAR MA PA ZHÉ YONG SU DRAG
Ôi Karmapa, uy danh thầy phủ khắp thế gian.

JÉ KHYÉD KYI JIN LAB MI MEN KYANG
Thầy tôn quý! Chúng sinh vô minh, chẳng nhận được phước lành thầy ban
GYÜ NYÖN MONG DRAG PÖ YONG ZUNG NÉ
Bởi não phiền phủ đầy trong dòng sông tâm thức
LÉ NAG PO CHÖD PA DAR WEI THÜ
Và cũng vì bao nghiệp bất thiện đã gây.
DÜ NYIG MA NGA DÖI SEM CHEN NAM
Trong kiếp u trược này, chúng sinh từ các cõi cao
OG NGEN SONG YANG SA KHO NAR LHUNG
chỉ đọa rơi vào các cõi thấp khổ.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KAMARPA
Ôi Karmapa, xin thầy nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

LÉ NGAR JHÉ NAM LA DÖN MA CHHI
Những gì con đã làm trong quá khứ thảy đều vô nghĩa
CHHÖ NGAR JHÉ NAM LA CHHÖ GYÉD DRÉ
Việc tu hành của con vẫn trộn lẫn vào tám pháp thế gian***.
LAM NAL MAR DRUB PA CHIG MA DREN
Con chưa từng ngộ một niệm nào đúng theo chánh đạo.
DA KHUYED RANG MIN PA RE SA MÉD
Ngoại trừ thầy ra, con không còn nơi nào để nương tựa.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

LAR SHIN JÉI KHYE BÜ GYAB NÉ DÉD
Sau lưng con, thần chết đang tìm rượt đuổi
DÜ LO DA ZHAG GII DÜN NÉ SU
Trước mặt con, ngày ngày, tháng tháng, năm năm tiếp nối trôi mau
TRAL NAM YENG JHA WÉ BAR NE TRID
Trong khoảng giữa, con lại để biếng lười sai xử,
DE MA TSHOR LÜ SHIG JUNG NYEN DUG
Nguy lắm thay con đang tự mình dối gạt mình.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót con

ZHÖN WANG PO SAL TSHÉ JI PÉI SEM
Khi các giác quan còn trẻ trung và nhạy bén, con có tâm của một đứa trẻ dại khờ,
LÜ DAR LA BAB TSHÉ DREL WÉ YENG
Đến tuổi thiếu thời, con lại chạy theo chuyện thế gian.
DA GÉ SHING KHOG PAR GYUR PÉI TSHÉ
Giờ đây con đã tóc bạc lưng còng
CHHÖ SHA MAR DREN KYANG CHHI NÉ SONG
Bắt đầu nghĩ tới chuyện tu hành, e rằng đã trễ.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

RANG DÖD PAR DÖD KYANG DÖD WANG MÉD
Dầu con có muốn sống lâu, thọ mạng này cũng chẳng theo ý muốn
NOR KHYER BAR DÖD KYANG KHYER MI TUB
Dẫu con có muốn mang sang giàu vào cõi chết, con không thể nào
DROG DROG PAR DÖD KYANG RANG CHIG PUR
Dẫu con có muốn lưu lại cùng thân hữu, con buộc phải lên đường đơn độc
SANG JIG TEN PHA ROL DRO WAR NGÉ
Chắc chắn rằng một ngày con sẽ bỏ lại thế gian này, tất cả sau lưng.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMAPA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

TSHÉ DI I BAG CHHAG PEN PÉI THÜ
Bất cứ điều gì biểu hiện trong thân trung ấm
LAM BAR DOI TRANG NE CHI DRA JUNG
Đều do tập khí của đời này thúc đẩy
PÉ DANG SUM NYAL WÉI MI LAM ZHIN
Và rất khó để con kiểm soát
LAR RANG WANG THOB PA SHIN TU KAR
có khác gì (kiểm soát) giấc mộng đêm qua.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

CHIR KHOR WÉI CHHÖ LA NYING PO MÉD
Nhìn ra mọi việc trong cõi luân hồi đều không có thực nghĩa
GÖ MI TAG LÜ LA NYING PO MÉD
Và chính ngay tấm thân tạm bợ này rốt cũng không thực chất
DI NAM KHAR SHAR WÉI JA TSHÖN DRA
Chỉ biểu hiện ra như ánh cầu vồng thoắt hiện trời cao.
DÉ DEN PAR ZUNG YANG YAL NÉ DRO
Dầu con cố nắm bắt các tướng như là thực có, chúng rồi tan biến.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

YAR SANG GYE NAM LA DED PA MÉD
Nếu đối trên chư Phật không sinh niềm kính ngưỡng
MAR SEM CHEN NAM LA NYING JÉ CHHUNG
Và trước dưới chúng sinh chẳng có lòng xót thương
GÖ NGUR MIG GYÖN KYANG ZUG NYEN TSAM
Dẫu mặc y phước điền chư phật cũng chỉ là hình thức
TRA PU DRI ZHAR YANG DÖN GO MÉD
Đầu cạo trọc cũng có nghĩa lý gì
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

CHHÖ THÖ PA MANG YANG NÉD MA TROL
Con dầu nghe rất nhiều giáo pháp, điểm cốt yếu thảy đều rơi mất
KHA ZHE PA MANG YANG GYÜ MA DUL
Con khéo giảng nghĩa giáo pháp, nhưng lại chẳng biết điều phục tâm
NÉ RI TRHÖ DRIM KYANG KHYIM LA SÉD
Dẫu ở chốn u tịch, con lại vương vấn đời sống gia đình
MIG TA TANG JHÉ KYANG NYAM NYONG MÉD
Kẻ khác nhìn vào mắt con, tưởng rằng đang thiền định, nhưng kỳ thực không có thực chứng gì.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

MI ZHEN GYI KYÖN TSHANG CHHUNG DU RIG
Con, nhìn thấy hết mọi lỗi nhỏ nhặt nơi kẻ khác
RANG KHONG NÉ RUL WA YONG MA TSHOR
Lại chẳng nhìn ra tâm mình đã dần mục nát.
KHYÖD ZHEN GYII GO WO KOR KOR NÉ
Con, lừa gạt chúng sinh hết lần này tới lần khác,
DUG RANG GII NYÖ PA MA LAG SAM
Không nhận ra rằng chính mình đang tự chuốc lấy khổ đau.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

KHONG GYAL WÉI SUNG RAB MA LÜ PA
Mọi kinh điển của các đấng Thế Tôn, không có ngoại lệ
SEM GYÜ LA É PHEN MI SEM PAR
Liệu phải để phục vụ bản thân ta?
KHÉ DRAG PA DRUB CHHIR THÖ SAM JHA
Có phải con đang nghe và học giáo pháp nhằm đạt được lợi danh?
DÉ THAR PÉI LAM DU E DRO AM
Đây có phải là con đường giải thoát để hành trì?
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

KHYÖD CHHÖ PÉI TSHUL GYII JIG TEN DRUB
Trên hình thức, con là bậc chân tu hoàn hảo, vậy mà con vẫn tạo nghiệp thế gian.
LAR KYE WO KÜN GYI CHHÖ PA LEN
Dẫu con được mọi người tôn xưng làm bậc thánh
TSHE YANG YENG JHA WÉI NGANG DU TANG
Con vẫn bỏ phí đời mình trong xao lãng
UG THOG GER DRO DÜ CHI DRA DANG
Những điều gì sẽ xảy đến cho con khi hơi thở này ngưng?
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

DAG DÉ LÉ KYO WA TING NÉ KYÉ
Con xin thành tâm sám hối
YAR SANG GYE NAM LA SOL WA DEB
Con khẩn cầu chư Phật trên cao
CHIR NYIG MÉI DÜ KYI SEM CHEN DANG
Trong thời kỳ u tối này, xin thương tưởng đến tất cả chúng sinh
GÖ CHHÖ PÉI TSHUL CHEN DAG SOG LA
Nhất là những kẻ đang trầy trật trên đường tu đạo.
PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Với lòng xót thương, ôi Karmapa,
BU NGA LA RE SA ZHEN MED PÉ
Con là đứa con tâm linh của thầy, ngoại trừ thầy con không có nơi nào khác để trông cậy
JHA DRAL GYI KYID DUG KHYÖD RANG SHÉ
Bởi vì thầy hiểu thấu niềm vui cũng như nỗi khổ trong con
YING ZAG MÉD DE CHHEN PO DRANG NA
An trú nơi cung đại hỷ giữa không gian không còn sự khổ
GÖN KHYÉD DANG YER MED RO CHIG SHOG
Ôi đấng pháp vương, nguyện cho con được hợp nhất với thầy không thể phân ly.

Đức Shamarpa 5

Việt dịch: Sangay Kunga Chophel

Trích: Calling guru from afar - NXB Kagyu Institute for Buddhist Studies Kirtipur, Nepal

* Trong tiếng anh: đoạn này dịch là “vị cha tâm linh” - “pháp phụ”. Đối với hành giả tu tập Phật pháp, vị bổn sư cũng như người cha đã sinh ra mình lần nữa trong Giáo Pháp, đã ban cho mình giới thân và huệ mạng.
** Còn gọi là các cõi đọa, bao gồm: súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục.
*** Tám pháp thế gian (còn gọi là bát phong, tám gió) là bốn cặp thăng trầm trong cuộc đời nhìn theo con mắt thế gian: được (thịnh) và mất (suy), danh thơm (hủy) và tiếng xấu (dự), khen ngợi (xưng) và chê bai (cơ), hạnh phúc (lạc) và đau khổ (khổ).

Comments are closed.