OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

"Vì lợi ích của tất cả chúng sinh mẹ chúng tôi lập ra website này không ngoài gì khác là cung cấp những thông tin về Các Dòng Truyền Thừa Không Gián Đoạn của Kim Cương Thừa và các vị Đạo Sư Chứng Ngộ để tạo Nhân Duyên cho tất cả tất cả chúng sinh mẹ đến với Dòng Truyền Thừa và Đạo Sư Chứng Ngộ mà mình có duyên nghiệp và nhờ đó mà sớm đạt Hạnh phúc của đời này và những đời tương lai."

No Comments Yet.

Leave a Reply